Bovag Verhuur/huur voorwaarden:

Artikel 1 De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in de goede staat hebben afgeleverd.


Artikel 2 De huurder is aansprakelijk voor de schade ten gevolgen van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde fiets toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voort vloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk aan de inlever datum van de fiets contant aan de verhuurder te voldoen.


Artikel 3 Bij inlevering na de overeenkomen inlever datum is de huurder voor elke dag dat de fiets later dan de overeenkomen wordt teruggebracht, de volle dag huur verschuldigd, te berekenen van het moment van het sluitingsuur op inleverdatum, zulks vermeerderd met een boete van €20,- voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.


Artikel 4 Ten alle tijde is de verhuurder gerechtigd nog niet betaalde huurpenning en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoedingen.


Artikel 5 Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.


Artikel 6 De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.


Artikel 7 De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde fiets aan derden is toe gebracht en zal de verhuurder daarvoor vrijwaren.


Artikel 8 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde fiets aan derden in onder verhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.


Op al onze leveranties zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de BOVAG-afdeling Tweewielerbedrijven van toepassing.